godaddy promocode

dominos offer today

flipkart promo code

globalnin

Kako se obara zlato iz rastvora

kako-se-obara-zlato-redukcija

Nakon završenog postupka sa carskom vodom a zatim obavljenog filtriranja rastvora zlata, potrebno je odraditi pripremu za obaranje, redukciju zlata.

Proces pripreme za obaranje zlata iz rastvora sastoji se u:
• neutralizacija azotne kiseline iz rastvora,
• dodavanjem vode kako bi se razblažio rastvor,
• podešavanje kiselosti na pH oko 2,
• zagrijavanje rastvora i
• dodavanje reducenta u rastvor

Radi efikasnog djelovanja reducenata i dobijanja krupnijih čestica zlata kod taloženja rastvor se zagrijava na temperaturi 50 – 60°C.

Izbor reducenata kojim će se vršiti obaranje zlata je veoma važno s obzirom na efikasnost i posebno čistoću zlata koje se dobija. Karakteristike reducenata smo već objavili OVDJE.

Priprema za taloženje zlata iz rastvora i taloženje iz rastvora dobijenog rastvaranjem zlata carskom vodom jednaka je za rastvore dobijene od zlatnog lima ili radioničkih prašina.

kako-se-obara-zlato-redukcija

Izdvajanje zlata iz elektronskog otpada

Tema o kojoj mi volimo pisati je elektronski otpad i on se javljao u prethodnim godinama kao posljedica odbacivanja starih računara. Kontakti različitih vrsta u ovim računarima i neka štampana kola su pozlaćena. Pozlata je male debljine, pa samim tim ima i malo zlata za iskoristiti.

Računari prve i druge generacije su sadržali po pola kilograma zlata dok danas personalni računari sadrže manje zlata u kontaktima pa za dobijanje zlata iz većih količina elektronskog otpada jedino isplati.

Da bi se smanjila količina materijala koji će se rafinirati, odnosno iz njega vaditi zlato, potrebno je odsjeći samo pozlaćene dijelove iz računara i usitniti ih kako bi se smanjila količina carske vode koja je neophodna za rastvaranje.

Važno je napomenuti, jer smo imali pitanja na stranici, pored zlata u elektronskom otpaduima bakra, kalaja i drugih metala. Najčešće tamo gde su kontakti pozlaćeni nema srebra i obrnuto, tamo gde su kontakti posrebreni ili od neke legure srebra, nema zlata.

izdvajanje-zlata-iz-ee-otpada

Važnost pH vrijednosti za obaranje zlata

Kod rastvaranja carskom vodom, u većini slučajeva u rastvor ostaje višak azotne i hlorovodonične kiseline. Višak ovih kiselina nastaje naročito u slučajevima kada u toku rastvaranja nije vršeno postepeno dolijevanje kiselina.

Nakon filtriranja rastvora i razblaživanja, potrebno je obaviti neutralizaciju viška azotne kiseline da bi se stvorili dobri uslovi za potpuno taloženja zlata.

Bez mjerenja pH-vrijednosti teško je utvrditi pravu mjeru neutralizacije. Najpogodnija vrijednost pH-nivoa za obaranje zlata je oko 2.
Kod postojanja viška kiseline poslije rastvaranja, pH vrijednost je često od O do l. Znači, neutralizaciju treba obaviti da se dođe do pH oko 2. Ako se u toku neutralizacije pH dovede preko 3 doći će do stvaranja hidroksida nekih metala i nepotpunog taloženje zlata.

Da bi se obavila regulacija pH do željenog nivoa, potrebno je kontrolisati kiselost korištenjem pH-metra ili indikator papira koji mogu dati dosta dobre rezultate . Taloženje zlata obavlja se u sredini koja je kiselija od pH oko 2, reducenti koji se primjenjuju će se najpre trošiti na reakciju sa kiselinama. Tek kada se postepenim dodavanjem reducenata pH vrijednost dovede do potrebnog nivoa, doći će do taloženja zlata iz rastvora. Ovakav postupak, međutim dovodi do trošenja većih količina reducenata i često do nepotpunog taloženja zlata.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *